گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

پایگاه اختصاصی اطلاع رسانی گروه کامپیوتر اشنویه

گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

پایگاه اختصاصی اطلاع رسانی گروه کامپیوتر اشنویه

گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش


هنرستان شهید حسینی

Shahid-Hosaini.blog.ir

----------------------------------------------------------------------------

مدیریت هنرستان : 

              مهندس سالار امینی :

                                          لیسانس مهندسی سخت افزار

                                             فوق لیسانس مدیریت

                                       دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت


همکاران گروه :

                     1- مهندس صمد حسینی :

                                                         لیسانس مهندسی نرم افزار

                                                      فوق لیسانس مهندسی نرم افزار

                     2 - مهندس هژار کریمی