.

.

هنرستان حاج رسولیان

----------------------------------------------------------------------------


همکاران گروه :

               1 - مهندس ابراهیم مهدیزاده - لیسانس مهندسی نرم افزار

               2 - مهندس اکبر خلیل زاده - لیسانس مهندسی نرم افزار