گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

پایگاه اختصاصی اطلاع رسانی گروه کامپیوتر اشنویه

گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

پایگاه اختصاصی اطلاع رسانی گروه کامپیوتر اشنویه

گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

هنرستان حاج رسولیان

----------------------------------------------------------------------------


همکاران گروه :

               1 - مهندس ابراهیم مهدیزاده - لیسانس مهندسی نرم افزار

               2 - مهندس اکبر خلیل زاده - لیسانس مهندسی نرم افزار