.

.

هنرستان دخترانه شرف

----------------------------------------------------------------------------


همکاران گروه : 

                    1 - سرکارخانم مهندس حسین پور - لیسانس مهندسی نرم افزار

                    2 - سرکارخانم مهندس آذرگمان - لیسانس مهندسی نرم افزار

                    3- سرکارخانم مهندس هناره - لیسانس مهندسی نرم افزار