گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

پایگاه اختصاصی اطلاع رسانی گروه کامپیوتر اشنویه

گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

پایگاه اختصاصی اطلاع رسانی گروه کامپیوتر اشنویه

گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

گروه کامپیوتر اشنویه

----------------------------------------------------------------------------


مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشنویه دارای  سه هنرستان می باشد.

در بخش خواهران هنرستان خدیجه کبری و در بخش برادران دارای هنرستان کاردانش حاج رسولیان با دارا بودن رشته طراحی و توسعه  صفحات وب و هنرستان فنی حرفه ای شهید حسینی در رشته شبکه و نرم افزار رایانه به تربیت هنرجویان و آماده سازی برای بازار کار مشغولند.

گروه کامپیوتر مدیریت آموزش و پرورش اشنویه با داشتن نیروهای کارآمد و متخصص با مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس  در رشته مندسی کامپیوتر افتخار تربیت هنرجویان مستعد و تلاشگر را دارد.

گروه کامپیوتر اشنویه افتخارات بزرگی در راهیابی هنرجویان کامپیوتر به دانشگاههای برتر دولتی و همچنین کسب مقام های برتر اول تا سوم استانی هنرجویانش و اعزام به مرحله کشوری در طی چندین سال متوالی در مسابقات علمی و عملی را در کارنامه خود دارد.